06.01.2012 13:16

Reforma mění celý systém sociálních dávek od 1.1.2012

Osobám se zdrav. post. se poskytují dvě dávky – příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Příspěvek na mobilitu / benzín/ – Od začátku roku 2012 bude vyplácen jednou měsíčně. Bude poskytován osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility

( vstávání a usedání, pohybovat se chůzí krok za krokem i se zastávkami / 200m/ , chůze po schodech 1 patro, používat dopr. prostředky včetně bariérových )  nebo orientace a opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravovány a nejsou jim poskytovány pobytové soc. služby / Domovy se zdrav. post., Domovy pro seniory, ve zdrav. zařízení ústavní péče/.  Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace  se pro tento příspěvek posuzuje stejným způsobem jako pro účely příspěvku na péči.Výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 korun měsíčně.

Abyste brali peníze za leden 2012 musíte požádat v průběhu ledna !!! . Příspěvek bude vyplacen do konce února buď převodem na účet nebo v hotovosti a nebo využitím karty sociálních systémů a to podle vašeho rozhodnutí.Oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku na mobilitu musí do 8 dnů písemně ohlásit Úřadu práce  změny  pro nárok na příspěvek a jeho výplatu - hospitalizace, lázně. Výplata se obnoví od následujícího kalendářního měsíce , kdy podmínky budete splňovat. Na výzvu ÚP jste povinni prokázat čerpání příspěvku na mobilitu a to do 8 dnů od výzvy.

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku – je jednorázovou podporou , která postiženým lidem umožní  sebeobsluhu    nebo ji člověk  potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k získávání informací, vzdělávání nebo ke styku s okolím. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek je v navrhované vyhlášce.Jediné co víme, že např. schodolezy, schodišťové plošiny a stropní zvedací systém  budou půjčovat na základě smlouvy o výpůjčce Úřady práce. Provoz hradí klient a pokud nemá dostatek fin. prostředků  k úhradě instalace může ÚP poskytnout příspěvek na instalaci, ale spoluúčast osoby činí vždy minimálně 1 000 Kč. Pomůcka se poskytuje v základním provedení a nelze ji poskytnout jestliže je zdravotnickým prostředkem plně hrazeným ze zdrav. pojištění nebo zapůjčen zdrav. pojišťovnou .  Podmínkou pro získání pomůcky je těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové anebo zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého stavu to je stav který trvá nebo má trvat déle než rok. V příloze zákona jsou konkrétně definována těžká zdravotní post. nosného a pohybového ústrojí , zrakového i sluchového , ale také kontraindikace.

 Do příspěvku na zvláštní pomůcku je zahrnut také příspěvek na pořízení motorového vozidla a úprava bytu , oba lze poskytnout od 3 let . Osobě starší 15 let lze poskytnout příspěvek na pořízení vodícího psa / musí být vycvičen a předán osobou, která je členem mezinár. org. sdružující výcvikové školy/a v ostatních případech od  platí 1 roku. Příspěvek na „auto“ se bude nově poskytovat  na 10 let v maximální výši 200 tisíc Kč. Podmínkou pro přiznání příspěvku je , že se osoba  opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje / příklad škola, zaměstnání /  a je schopna řídit motor. vozidlo nebo je schopna být převážena motor. vozidlem. U výše příspěvku na „auto“ se přihlíží k četnosti a důvodu dopravy, k příjmu i celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Upozorňuji na desetileté období, kdy můžete žádat o příspěvek na auto -  lhůta stanovená pro opětovné poskytnutí příspěvku jejíž běh neskončil před 1.1.2012 se započítává do 10 let / přísp. na auto jste dostali v r. 2008 můžete znovu žádat až v r. 2018/ .

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku jejíž cena je nižší než 24 000Kč  / ozvučený telefon, indikátor barev, přenosná rampa /   se poskytne, když příjem osoby je nižší než 8 násobek ŽM jednotlivce / osob společně posuzovaných/.  Spoluúčast osoby činí 10% z ceny nejméně však 1 000,-Kč. Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč / počítač se spec programy/  se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10% z ceny zvl. pomůcky. Lze požádat o nižší spoluúčast. Uhrazeno musí být minimálně 1 000 Kč.Zákon také  určuje povinnost vrátit příspěvek, povinnosti žadatele o dávku,atd.

Příspěvek na péči dle nových kritérií .Posuzování nároku na tuto dávku se od 1.1.2012  zásadně změní. Zpřísní se vyplácení příspěvku, který bude vyplácen oprávněné osobě a ta  bude muset na požádání doložit správnost čerpání. Místo dosavadních 36 úkonů a činností budou posudkoví lékaři nově popisovat jen deset oblastí každodenního života člověka, jak dokáže zvládnout základní životní potřeby. Mezi ně bude patřit mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.  Přiznání I. stupně 3 – 4 nezvládnuté úkony, II. stupeň 5 – 6 úkonů, III. stupeň 7-8 úkonů, IV. stupeň 9 – 10 úkonů a osoba vyžaduje každodenní pomoc, dohled a péči jiné osoby. Příspěvek na péči bude nadále vyplácen přímo osobám závislým na péči, formu výplaty zvolí příjemce sám. Výše příspěvku osobám nad 18 let se nezmění. O tisíci korunu na 6000 korun se zvýší příspěvek na péči o dítě ve druhém stupni postižení, Zvyšuje se příspěvek o Kč 2000,- rodinám s nezaopatř. dětmi, jejichž příjem je nižší než dvojnásobek ŽM. Jinak se z hlediska výše příspěvku nic nemění. ÚP může kdykoli z moci úřední přezkoumat nárok na příspěvek. Posudky mají být využitelné i pro poskytování jiných dávek, např. příspěvku na mobilitu. Zavádí se nově institut „ asistent soc. péče“ . Pokud nemáte zavedenu Peč. službu nebo jinou agenturu a pečuje o vás osoba blízká či jiná , sepište úkony a platby, čerpání příspěvku může být kontrolováno. Opět připomínám, že pokud jste déle jak 8 dní hospitalizovaní , v lázních atp. jste povinni vy nebo pečující oznámit tuto skutečnost  MěÚ , OSVaZ a po 1.1.2012 na ÚP . Totéž platí po návratu. Nově přijímaná opatření se dotknou nejvíc rodičů se zdrav. post. dětmi v I. stupni závislosti ve věku 4-7 let. /ztráta soc. příplatku/. Mění se rodičovský příspěvek (dítě může být od dvou let ve školce, srovnatelná výplata pro 2,3,4 roky pobírání, možnost měnit čerpání každé 3 měsíce – vyčerpat do celkové částky) Zástupci handicapovaných varují, že kvůli nové metodice posuzování může mnoho lidí ze systému vypadnout a dalším se dávky sníží.

7. Životní minimum se od 1.1.2012 zvýší pro jednotlivce na 3 410 Kč. Částka pro posuzování první osoby v domácnosti činí 3 140Kč, osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem na 2 830 Kč, nezaopatřené dítě 15 – 26 let na 2 450 Kč, dítě 6-15 let 2 140Kč a dítě do 6 let 1 740 Kč.

—————

Zpět


Kontakt

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. Místní organizace Podbořany

Mírová 615, 44101 Podbořany

415 237 592


Jednoduchý přehled

13.05.2010 20:11

Hlášení na akce

Na akce o které je velký zájem se prosím hlaste obratem i ze zálohou 50 % !! předejde se nepříjemnostem !!     Další kontakty pro přihlášení : úterý 8 - 14 hod. na MěÚ Podbořany č. kanceláře 206, tel. 415 237 567 tel. : p. Hachová 774 734 062 tel. : p. Polcarová 606 337 336

Celý článek

—————